Різне

Бухгалтерський облік, види та методи обліку господарських операцій

20.02.2017

Основні принципи побудови бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік — це упорядкована система збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов’язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

Види господарського обліку

Початковим моментом господарського обліку є спостереження фактів і явищ господарської діяльності .

Розрізняють три види господарського обліку:

 • оперативний;
 • бухгалтерський;
 • статистичний.

Оперативний облік служить для відображення інформації в її спрямованості на управління конкретними господарськими операціями.

Бухгалтерський облік призначений для керування виробничими колективами, виявлення резервів господарської діяльності та контролю за ними. Головною особливістю бухгалтерського обліку є те, що вся інформація має бути документально оформлена .

Статистичний облік відображає економічні, соціальні, демографічні та інші аспекти, необхідні для управління на регіональному і загальнодержавному рівні.

Метод бухгалтерського обліку

Під методом будь-якої науки розуміють те, як і з допомогою яких прийомів дана наука вивчає свій предмет. Метод бухгалтерського обліку, який базується на загальних положеннях діалектичного методу пізнання дійсності, виробив власні способи і прийоми дослідження свого предмета.

Насамперед бухгалтерський облік відображає наявну в організації майно (активи) і джерел його формування (включаючи власний капітал і зобов’язання). Ці джерела завжди протистоять активам і називаютьсяпасивами. Зрівнюючи активи з пасивами, можна використовувати балансовий метод узагальнення інформації. дозволяє отримати дві різні угруповання одного і того ж господарського комплексу (майна організації). Така двоїста характеристика об’єктів обліку забезпечує їх соизмерение і отримання на цій основі нової інформації.

Під впливом численних фактів господарського життя (господарських операцій) відбуваються зміни в складі майна та його джерел. Ці зміни в бухгалтерському обліку фіксуються шляхом спостереження і відображення даних про них з допомогою документів. У бухгалтерському обліку кожен факт господарського життя відбивається у взаємозв’язку із змінами під його впливом майна, джерел цього майна, а тому виникає необхідність групування і формувати узагальнюючі показники про фінансово-господарської діяльності економічного суб’єкта в єдиному грошовому вимірювачі.

В бухгалтерському обліку фіксуються не тільки економічні, але й господарсько-правові відносини, що виникають у зв’язку з рухом об’єктів бухгалтерського спостереження і діями економічних суб’єктів, які здійснюють свою діяльність (комерційну, підприємницької і т. д.). Для бухгалтерського обліку характерна юридична доказовість формованої інформації, що накладає відбиток і на систему способів і прийомів ведення бухгалтерського обліку.

Таким чином,метод бухгалтерського обліку представляє собою взаємопов’язане відображення, балансове узагальнення і соизмерение юридично доказової інформації про об’єкти бухгалтерського обліку, виражену в грошовому вимірювачі. Наведене визначення методу бухгалтерського обліку містить в собі вказівки на всі основні прийоми і способи пізнання сутності предмета бухгалтерського обліку: документування, оцінка, рахунки, подвійний запис, інвентаризація, балансове узагальнення, звітність

Основою методології бухгалтерського обліку є система способів і набір певних прийомів. які застосовуються в певній послідовності та взаємозв’язку для відображення об’єктів обліку .

Система способів і прийомів становить метод бухгалтерського обліку і включає такі основні елементи:

 • Документація — це первинна реєстрація господарських операцій за допомогою документів в момент і в місцях їх здійснення.
 • Рахунки (синтетичні та аналітичні) —
 • Подвійний запис прийом, який означає, що угруповання майна, джерел його утворення, господарських операцій у бухгалтерському обліку здійснюється за допомогою системи рахунків із застосуванням методу подвійного запису.
 • Інвентаризація спосіб перевірки відповідності фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку.
 • Оцінка -спосіб вираження у грошовому вимірі майна підприємства та його джерел.
 • Калькуляція -спосіб угруповання витрат і визначення собівартості.
 • Бухгалтерський баланс спосіб економічного групування та узагальнення інформації про майно підприємства за складом, розміщенням і джерелами їх утворення в грошовій оцінці на певну дату.
 • Звітність -єдина система показників, що характеризують майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності.

Документація

Документ в перекладі з латинської мови означає свідоцтво, доказ. З допомогою документів здійснюється первинна реєстрація господарських операцій. Вони забезпечують суцільне і безперервне відображення господарської діяльності підприємства. Кожен окремий документ — письмове свідоцтво факту здійснення господарської операції. Бухгалтер особливу увагу приділяє збереженості документів, які підшиваються в спеціальні папки. При автоматизованій обробці дані первинних документів переносять на технічні носії інформації, створюючи при цьому базу даних. Зберігання документів здійснюється протягом певного періоду часу.

Юридичну силу документом надають такі обов’язкові реквізити, без яких він не вважається дійсним:

 • найменування документа та організації;
 • дата складання;
 • зміст господарської операції;
 • вимірники;
 • найменування посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
 • особисті підписи зазначених осіб.

Рахунки (синтетичні та аналітичні) є інструментом кодування, обліку та групування однорідних господарських коштів та операцій. Кожен рахунок представляє таблицю, в якій накопичується поточна інформація про стан майна, джерела його утворення. По кожному облікової об’єкту, категорії засобів і джерел відкривають окремий рахунок. Рахунки служать для систематизації та групування господарських операцій за однорідними економічними ознаками. Ліва частина рахунку називається дебетом, права — кредитом.

Подвійний запис

Відображення кожної господарської операції на двох взаємопов’язаних рахунках, за дебетом одного і кредитом іншого рахунку в одній і тій же сумі, називається подвійним записом. Завдяки подвійного запису здійснюється контроль за правильністю ведення обліку за об’єктами. Кодування господарської операції за допомогою подвійного запису носить назву бухгалтерської проводки. Наприклад, одержання матеріалів від постачальників оформляється наступній проводкою: дебет рахунку 10 «Матеріали» і кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Інвентаризація

Перевірка відповідності фактичної наявності засобів, їх джерел, а також стану розрахунків з дебіторами і кредиторами здійснюється за допомогою інвентаризації.

Для отримання узагальнюючих показників про різні засоби, їх джерела, операції з ними, а також подальшого відображення в обліку необхідна правильна оцінка. В основу оцінки майна покладено реальні витрати, виражені в грошовому вимірі. В процесі оцінки натуральні і трудові показники, що містяться в документах, переводяться в грошові за допомогою цін, тарифних ставок і посадових окладів. З метою порівнянності оцінка майна та його джерел для відображення в балансі повинна проводитися послідовно на всіх підприємствах. Це досягається дотриманням встановлених положень і правил оцінки.

Так, нормативними документами встановлено, що в бухгалтерському балансі:

 • основні засоби. нематеріальні активи відображаються за залишковою вартістю;
 • виробничі запаси оцінюються за фактичною вартістю їх придбання і заготовляння;
 • готова продукція — по фактичної виробничої вартості і т. д.

Основні принципи оцінки встановлюються законодавчими документами, які визначають порядок державного регулювання бухгалтерського обліку.

Калькуляція

Для здійснення контролю необхідно знати величину витрат на виробництво продукції, а також собівартість кожного її виду. Це досягається з допомогою калькуляції. Документально обґрунтовані дані, виражені в грошовій формі, згруповані на рахунках бухгалтерського обліку із застосуванням подвійного запису і перевірені з допомогою інвентаризації, служать підставою для калькуляції. Калькуляція спосіб угруповання витрат і обчислення собівартості засобів і предметів праці, а також готової продукції і наданих послуг. Вона полягає у визначенні загальної суми фактичних витрат та встановлення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг). Калькуляція використовується для встановлення договірних цін.

Згрупована інформація за рахунками, отримана з використанням подвійного запису, і обчислений фінансовий результат необхідні для подальшого укрупненого узагальнення показників діяльності підприємства. Кошти підприємства беруть участь у процесі виробництва безперервно. Для того щоб визначити величину коштів і дати їм економічну оцінку, складають бухгалтерський баланс. Це документ, що фіксує в узагальненому вигляді стан коштів підприємства, їх джерел і результатів господарської діяльності на визначену календарну дату (початок кварталу, року) в єдиній грошовій оцінці. Він складається з двох частин: ліва — актив, права — пасив. В активі відображаються згруповані за видами кошти підприємства, в пасиві — джерела цих коштів. Обидві частини бухгалтерського балансу рівні між собою, оскільки в них відображається одне і те ж майно, з одного боку, за складом та розміщення, з іншого — за джерелами його утворення. Звідси і назва цього документа (в перекладі з французького — рівновага). Рівність сум активу і пасиву зумовлена тим, що всі господарські засоби підприємства обов’язково мають певне джерело свого виникнення. Ця сума називається «валютою балансу».

Бухгалтерський баланс являє собою основну звітну форму. яка характеризує розмір майна та фінансовий стан підприємства. У відповідності з федеральним законом РФ «ПРО бухгалтерський облік» звітність єдина система даних про майновому й фінансовому становищі організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами. Складання і розгляд бухгалтерської звітності — завершальний етап облікової роботи підприємства.

Розглянуті вище методи застосовуються в органічному зв’язку один з одним. Вони забезпечують безперервне, суцільне і документальне обґрунтоване відображення в бухгалтерському обліку об’єктів у грошовому, трудовому і натуральному вимірниках.

Короткий опис статті: бухгалтерський облік для початківців Для відображення об’єктів обліку бухгалтерський облік використовує систему способів і прийомів, яка включає наступні елементи: документація, рахунки, подвійний запис, інвентаризація, оцінка і калькуляція, баланс, звітність.

Джерело: Бухгалтерський облік — види і методи обліку господарських операцій

Також ви можете прочитати